Kariyer uzmanlık ve müfettişliğe sınavsız nasıl atanılır?

Bilindiği üzere, 375 sayılı KHK’nın ek 35 inci maddesinde, ” . Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan,

a) Ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara,

b) İl Valilerinden veya il valiliği yapmış olanlardan görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara,

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalanlardan görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler,

1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

2) (1) numaralı alt bent kapsamında yer almayanlar, bu bent kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları halinde görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait (1) numaralı alt bentte yer alan kadro veya pozisyonlardan kurumlarınca tespit edilmiş olan kadro veya pozisyonlara,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentler kapsamına girmeyenler görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait merkez veya taşra teşkilatındaki araştırmacı unvanlı kadro veya pozisyonlara,

Cumhurbaşkanınca veya bakanlarca ya da atamaya yetkili amirlerce atanırlar…” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu KHK’nın ek 37 nci maddesinde de görevden alınan bu kapsamdaki yöneticilerin kariyer kadrolara atanması hakkında hükümlere yer verilmiş olup aynı hükümler 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde de yer almaktadır.

Daha önce kariyer meslek mensubu olmayan kişiler yukarıda bahsedilen genel müdür ek göstergesi altındaki bir yönetici kadrosunda toplamda en az üç yıl görev yapması halinde kariyer kadrolara (merkez uzmanlık, müfettişlik) atanabilmektedir!

– Kariyer mesleklere (kariyer uzman ve müfettiş yardımcılıkları) özel yarışma sınavıyla alım yapılmaktadır.

– Bu ünvanların yardımcılıklarına, merkezi sınav sonuçlarına göre yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavla alım yapılmaktadır. (KPSS ve kurum sınavları)

Yazılı sınav kurumun görev alanına göre ilgili Yönetmelikle belirlenen konulardan yapılmaktadır.

– Bu unvanların yardımcılıklarına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve uzmanlık tezinin kabul edilmesi şartıyla yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlilik sınavında başarılı olanların uzmanlık kadrolarına atanması YDS sınavından en az (C), Dışişleri Uzmanları için en az (B) düzeyinde belgeye yeterlilik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

– Kariyer meslek mensuplarının çalışma barışının zedelendiği bu uygulamanın ivedilikle kaldırılması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı’ na çağrıda bulunuyoruz.

– Ülkemizde kamu personel rejimindeki aksaklıklara çözüm üretecek merkezi bir kuruluş bulunmamaktadır.

– Ülkemizde en kısa sürede acilen kamu personel rejimi reformu yapılması gerekli olup mülga Devlet Personel Başkanlığı’ nın “genç, dinamik ve sağlıklı” bir kadroyla kurulması önem arz etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x